Ova webstranica je napravljena uz asistenciju Europske unije. Sadržaj ove web stranice je odgovornost Centra kompetencija – Hrana i bioekonomija d.o.o i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.