Završene obuke za CNC operatera, bravara i zavarivača

Obuke za CNC operatera, bravara i zavarivača koje su se provodile u kompaniji „TISAKOMERC“ d.o.o. Žepče u okviru projekta „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ kojeg financira USAID kroz WHAM Activity, a za općinu Žepče provodi Razvojna agencija Žepče  su završene.

Obuka za CNC operatera je trajala do 30. lipnja, obuka za bravara do 30. srpnja, a obuka za zavarivača 28. kolovoza. Obuka za CNC operatera, bravara i zavarivača je trajala po 300 sati (teorijska i praktična obuka), 8 sati po terminu. Obuku za CNC operatera pohađala su 2 polaznika, obuku za bravara 4 polaznika i obuku za zavarivača 4 polaznika.

Nastavne jedinice obuke za CNC operatera bile su: sigurnost i zaštita na radu, osnove tehničkog crtanja, osnove tehnološkog procesa obrade metala, provođenje CNC procesa, održavanje CNC opreme, rješavanje problema u CNC procesima. Praktični dio obuke biti će usmjeren na: sigurnost i zaštitu na radu, provođenje CNC procesa (odabir alata za obradu, priprema pratećih uređaja, aktiviranje CNC mašine, referenciranje, određivanje načina rada, odabir odgovarajućih programa, unos programa, provjera komandi, vođenje procesa CNC obrade, memoriranje promjena izvršenih u procesu) te održavanje CNC opreme.

Fokus obuke za bravara je na: upoznavanju sa alatima i opremom za izvođenje bravarskih poslova, osnovama zaštite na radu, vrstama materijala za obradu. Tokom obuke, polaznici su svladali vještine: zacrtavanja, ručnog rezanja, ravnanja, turpijanja, strojnog savijanja materijala, brušenja, ručnog ili strojnog narezivanja navoja, varanja postupkom elektrozavarivanja, montaže sklopova, bojenja temeljnom bojom. Također, polaznici su tokom obuke svladati vještine rukovanja alatima neophodnim za bravarske poslove.

Teoretski dio obuke za zavarivača odnosio se na: poznavanje materijala (vrste, osobine, termička obrada), alati i pribor za obradu deformisanje rezanjem, opremom u zavarivačkoj proizvodnji i mjernim i kontrolnim instrumentima), tehnologijom obrade, organizacijom proizvodnih kapaciteta te elementi mašina. Praktični dio se fokusirao na tehnike  zavarivanja (ručno, elektrolučno i poluautomatsko zavarivanje u zaštitnom prahu, zavarivanje ugaonih spojeva u raznim položajima, elektrootporno zavarivanje, gasno zavarivanje, zavarivanje materijala i konstrukcija, lemljenje, zavarivanje REL postupkom, elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, automatsko zavarivanje pod prahom, zavarivanje pod troskom, zavarivanje sivog lima).

Polaznici obuke iskazuju veliki nivo zainteresiranosti i zadovoljstva teorijskom i praktičnom obukom.

Zahvaljujem se na pruženoj prilici za obuku za CNC operatera. Zadovoljan sam obukom i predavačem. Obuka mi je bila jako korisna i želio bi ponovno sudjelovati na sličnim obukama, jer se može puno naučiti, posebno na praktičnom dijelu obuke“-Ahmed Brković.

Zahvaljujem se Razvojnoj agenciji Žepče i kompaniji Tisakomerc u kojoj su vršene obuke na pruženoj prilici i znanju kojeg sam stekao tokom obuka. U budućnosti sam zainteresiran za obuku iz AutoCAD-a čime bih upotpunio stečena znanja“-Mahir Čamdžić.

Predavač na obukama koje se provode u kompaniji „TISAKOMERC“ d.o.o. Žepče je bio Eldin Imširović.

Polaznici obuka će dobit certifikat o stečenom znanju, a od ukupno deset polaznika, pet je zaposleno u poduzeću „TISAKOMERC“ d.o.o. Žepče.